Yuva Saptah Celebration (Indore Samachar Indore)-25 Jun 2017