Yuva Saptah Celebration (Indore Samachar Indore)-24 Jan 2018