Yuva Saptah Celebration (6 PM Indore News)-18 Jan 2015